अहमदनगर जिल्हा विभागीय क्रीडा

यजमानपदाची यादी

शैक्षणिक वर्ष

महाविद्यालयाचे नाव

अध्यक्ष / प्राचार्य

सचिव

२००५ – ०६

न्यु. लॉ. कॉलेज, अ.नगर

डॉ. अशोक येंडे

प्रा. सुनिल जाधव

२००६ – ०७

श्री. छत्रपती शिवाजी विद्यालय, श्रिगोंदा

डॉ. पी. ए. लवांडे

प्रा. शिवाजीराव कदम

२००७ – ०८

राधाबाई काळे महिला महाविद्यालय, अ. नगर

डॉ. टी. एन. घोलप

प्रा. भागवत दुधाळ

२००८ – ०९

श्री. ढोकेश्वर महाविद्यालय टाकळीढोकेश्वर

डॉ. एन. एम. कदम

प्रा. शांताराम साळवे

२००९ – १०

अ‍ॅड. एम. एन. देशमुख महाविद्यालय, राजुर

डॉ. टी. एन. कानवडे

प्रा. विलास नवले

२०१० – ११

पेमराज सारडा महाविद्यालय, अ.नगर

डॉ. केवल जैस्वाल

प्रा. संजय धोपावकर

२०११ – १२

जिजामाता महाविद्यालय, भेंडा

डॉ. बी. जे. आप्पाराव

प्रा. दत्तात्रय वाकचौरे

२०१२ – १३

श्री. ढोकेश्वर महाविद्यालय टाकळीढोकेश्वर

डॉ. शिवाजी देवढे

प्रा. शांताराम साळवे

२०१३ – १४

पेमराज सारडा महाविद्यालय, अ.नगर

डॉ. सहदेव मेढे

प्रा. संजय धोपावकर

२०१४ – १५

कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, राहूरी

डॉ. संभाजी पठारे

प्रा. पंडीतराव धुमाळ

२०१५ – १६

चंद्ररुप डाकले जैन महाविद्यालय, श्रीरामपूर

डॉ. एल. टी. भोर

प्रा. सुभाष देशमुख

२०१६ – १७

कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, राहता

डॉ. बि. के. सालसकर

प्रा. बाळासाहेब विखे

२०१७ – १८

दादापाटील महाविद्यालय, कर्जत

डॉ. बाळ कांबळे

डॉ. संतोष भुजबळ

२०१८ – १९

श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नेप्ती, अहमदनगर

डॉ. आर. एस. देशपांडे

डॉ. विजय म्हस्के

२०१९ – २०

आगस्ती कला, वाणिज्य व दादासाहेब रुपवते विज्ञान महाविद्यालय, अकोले

डॉ. भास्कर शेळके

डॉ. राहूल भोसले

२०२० -२१

आगस्ती कला, वाणिज्य व दादासाहेब रुपवते विज्ञान महाविद्यालय, अकोले

डॉ. भास्कर शेळके

डॉ. राहूल भोसले

२०२१ – २२

आगस्ती कला, वाणिज्य व दादासाहेब रुपवते विज्ञान महाविद्यालय, अकोले

डॉ. भास्कर शेळके

डॉ. राहूल भोसले

२०२२ – २३

दादापाटील राजळे कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, अहमदनगर

डॉ. राजधर टेमकर

डॉ. रोहित आदलिंग